Welkom bij de Gladiator Sports Shop, de grootste paintball shop van de BeNeLux!

Algemene voorwaarden online webshop & winkel

1. Algemeen

De onderstaande voorwaarden zijn onderdeel van de algemene voorwaarden gedeponeerd bij de KvK te Almere. Afwijkende voorwaarden en/of overeenkomsten zijn alleen bindend indien deze schriftelijk zijn bevestigd door Gladiator Sports.

2. Aanbiedingen en prijzen

Het aangebodene is niet binded m.b.t. de prijs en afleveringsmogelijkheid. Aflevering is uitsluitend gebasseerd op een door Gladiator sports gegeven opdrachtbevestiging en een ontvangen vooraf betaling. De prijs vermeldt in de opdrachtbevesting is de overeengekomen prijs. Alle prijzen zijn in Euro’s inclusief BTW, exclusief transportkosten.

3. Plaats van aflevering

De plaats van levering is G.T. Rietveldstraat 174 1333 LJ Almere.

4. Levering

De verplichting tot aflevering is alleen van kracht na ontvangst van een opdrachtbevestiging van Gladiator Sports. Onvoorziene gebeurtenissen, zoals stakingen, operationele verstoringen, te kort aan grondstoffen etc. geven Gladiator Sports het recht opdrachten gedeeltelijk danwel geheel te annuleren. Dit geeft de koper geen recht op evenuele schadeclaims. Gladiator Sports heeft het recht op het maken van vervolg- of deelleveringen. Eenmaal verzonden orders kunnen niet meer worden geannuleerd. Aflevering vindt alleen plaats na ontvangst van een vooraf betaling.

4.5 Legitimatieplicht

In Nederland is het verboden aan een minderjarig persoon een paintball marker of airsoft replica te verkopen. Wanneer je bij ons een wapen koopt geef je, door deze algemene voorwaarden te accepteren, aan dat de koper minimaal 18 jaar of ouder is. Om dit te verifieren vragen wij een door jou geblindeerde foto of scan van een geldige vorm van legitimatie. Op deze foto of scan mogen pasfoto en BSN geblindeerd worden, dit i.v.m. de privacywetgeving. Deze foto of scan moet dan gestuurd worden naar shop@gladiator.nl

5. Garantie

Wij garanderen de koper dat onze produkten in perfecte conditie zijn. Wij bieden 6 maanden garantie op al onze produkten ingaande op de dag van aankoop. Gladiator Sports behoudt zich het recht voor om mankementen te repareren. Garantie komt te vervallen:
a) indien de garantieperiode is vervallen.
b) indien het product zonder toestemming is geopend danwel is beschadigd.
c) voor alle paintballs.

6. Klachtenafhandeling

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor gebreken welke veroorzaakt zijn door onbehoorlijk gebruik, onjuist uitgevoerd onderhoud of ongebruikelijke omstandigheden. Garantie vervalt eveneens wanneer er reparaties zijn verricht of veranderingen zijn aangebracht door een niet bevoegde partij. Klachten van de koper worden alleen in behandeling genomen binnen 8 dagen na ontvangst van de goederen. Gladiator Sports krijgt tot maximaal 4 weken de tijd om het gebrek te analyseren en te herstellen. In geval van een erkend mankeent, dient het produkt binnen 10 dagen te worden teruggestuurd. Ongefrankeerde terug zendingen worden alleen geaccepteerd bij een vooraf gegeven toestemming van Gladiator Sports.

7. Terugname

Niet tegentaanstaande het feit dat wij niet verplicht zijn om goederen terug te nemen, zullen wij dit eventueel alleen doen op basis van de bij punt-6 genoemde voorwaarde dat de goederen in goede conditie verkeren en voorzien zijn van de originele verpakking. Speciale aanbieding goederen kunnen niet terug genomen worden. Wij behouden het recht om 20% van de netto waarde van het terug genomen goed in mindering te brengen als kosten voor de herverkoop.

8. Annuleringen

Goederen die het bedrijf al hebben verlaten, kunnen niet worden geannuleerd.

9. Schade

Schade-claims m.b.t. verkeerde of verlate leveringen zijn altijd uitgesloten.

10. Betalingen

Betalingen dienen vooraf te geschieden via bankoverschrijving. Indien wij binnen 7 dagen na het ontvangen van de opdracht geen betaling hebben mogen ontvangen, wordt de opdracht geannuleerd.

Duplicaties van de inhoud van onze websites zijn alleen toegestaan met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Gladiator Sports.